Kojima วัย 58 ปีเปิดบอกจะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ต่อไปจนกว่าสมองเขาจะเสื่อมวิธี การ คำนวณ ยา

Kojima วัย 58 ปีเปิดบอกจะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ต่อไปจนกว่าสมองเขาจะเสื่อมวิธี การ คำนวณ ยา

Kojima วัย 58 ปีเปิดบอกจะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ต่อไปจนกว่าสมองเขาจะเสื่อม【วิธี การ คำนวณ ยา】:Hideo Koj